Nieuws

-Tweejarige subsidie Amateurkunst: deadline 15 nov. 17 uur

Onder grote belangstelling van Amsterdamse amateurgezelschappen heeft het AFK op 4 oktober in het Lloyd Hotel de Regeling tweejarige subsidies Amateurkunst gepresenteerd. Deze nieuwe regeling vervangt de voormalige regeling Waarderingsubsidies Amateurkunst.

Een van de veranderingen is de manier waarop het totale beschikbare budget voor deze regeling onder de aanvragers wordt verdeeld. Zo zijn de categorieën waarbinnen een aanvraag kan worden gedaan vereenvoudigd en is er goed gekeken naar de verdeling over de verschillende disciplines. Ook is de doelgroep van de regeling aangescherpt. Zo is het voor koepel-organisaties en buitenschoolse cultuureducatie-aanbieders niet meer mogelijk aan te vragen binnen de nieuwe amateurregeling. Wel kunnen laatstgenoemde groepen een aanvraag doen voor respectievelijk projectsubsidies dan wel de overige meerjarige subsidies van het AFK.

Voor de periode 2017-2018 kan tot dinsdag 15 november 2016 17:00 uur een aanvraag worden ingediend. Vóór 15 februari 2017 worden de besluiten bekend gemaakt. Bekijk hier de Regeling tweejarige subsidies Amateurkunst.

Meer informatie

Meer informatie over de Regeling tweejarige subsidies Amateurkunst, voorwaarden en procedure is te vinden in de regeling. Mocht u daarnaast nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met stafmedewerker Laura van Oord of teammedewerker cultuureducatie, letteren en amateurkunst Nienke Gademan.

- SAKA opgeheven

Het spijt ons jullie te moeten laten weten dat we de stichting amateurkunst Amsterdam, SAKA, hebben ontbonden. We hebben geprobeerd ons afscheid van het Amsterdamse amateurkunstenveld te voorkomen. Enerzijds omdat we, en dit is wellicht hoogmoedig, denken dat we nog steeds iets voor dit veld kunnen betekenen; anderzijds omdat we ons werk met veel plezier doen.

Aanleiding voor de beslissing om onze werkzaamheden te staken is dat we niet over de middelen beschikken om ons op een volwaardige manier in te zetten voor onze adviserende en ondersteunende taken. Een tijdlang hebben we onbezoldigd gewerkt, maar het goed behartigen van de belangen van zo’n omvangrijk en divers amateurkunstenveld als het Amsterdamse kost meer tijd dan wij ons onbetaald kunnen veroorloven. De mogelijkheden voor een gezond ‘verdienmodel’ hebben we onderzocht, maar niet gevonden en onze werkzaamheden als adviseur, informant en verbinder komen helaas niet in aanmerking voor een subsidie van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst.

Lees verder

- Over het SAKA netwerk

We zijn bezig om de netwerk informatie en vooral de categorieën indeling op deze website bij te werken. Dit blijkt minder eenvoudig dan gehoopt, waardoor het nu even lastig zoeken is. Excuses daarvoor!!

- Moet de harmonie niet gewoon op de schop?

Dwarsfluitiste en muziekdocente Sophie de Ruijter deed onderzoek naar het jeugdlid van een harmonie. Zij vroeg zich af: wat wil zo’n jeugdlid nou écht en hoe zorgen we er met zijn allen voor dat jongeren lid blijven? Sophie geeft een samenvatting van haar bevindingen, inclusief nuttige tips. Want de toekomst van de harmonie gaat haar zeer aan het hart. ‘Ik ben zoals je weet een kind van de harmonie.’ Lees het hele artikel zoals verschenen in de Nieuwsbrief (oktober 2015) van het LKCA.

- Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020 A’dam

Het college van B&W heeft op 6 oktober 2015 ingestemd met de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020. Op 3 november 2015 is er gelegenheid om in te spreken over de Hoofdlijnen in de vergadering van de commissie Jeugd en Cultuur (aanmelding via de raadsgriffie). Op 12 november 2015 volgt de inhoudelijke behandeling in de commissie. De Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020 worden vastgesteld door de gemeenteraad op 25 november 2015.

SAKA zal binnenkort haar indruk van de betekenis van deze Hoofdlijnen voor de Amsterdamse niet-beroepsmatig actieve kunstenaars op deze website weergeven.

- Verslag bijeenkomst AFK over de waarderingssubsidie op 16 september 2015

Het AFK organiseerde op 16 september een bijeenkomst over de Waarderingssubsidies Amateurkunst. De ruim 50 aanwezigen ontvingen een verslag van die bijeenkomst van het AFK. Wie niet aanwezig was kan dit verslag hier vinden.

Tijdens de bijeenkomst is ook een powerpoint presentatie gegeven, die o.a. de uitkomsten van een enquete onder Amsterdamse amateurkunstenaars een weergeeft.  Lees verder

- Kunst: het beste middel tegen blikvernauwing

“De politiek vraagt steeds meer van de kunsten, maar betaalt minder. En de kunsten? Die verweren zich slecht. Het collectief is zwak en onderling verdeeld. Dat doet de wetenschap beter”, constateert Robbert Dijkgraaf in zijn toespraak op 30 augustus 2015 ter opening van het 13e Paradisodebat ter afsluiting van de Uitmarkt en ter opening van het nieuwe culturele seizoen.

De inhoud van zijn toespraak werd op 29 augustus in de NRC gepubliceerd. Deze link verschaft toegang tot het artikel.

- Kunst- en cultuurbeleid Centrum

Stadsdeel Centrum heeft ieder jaar een cultuurbudget te besteden dat bestemd is voor cultuur, creatieve economie en evenementen in de openbare ruimte

Hiervoor doet het stadsdeel twee keer per jaar een oproep om voorstellen in te dienen. Het ontvangt graag vernieuwende initiatieven die bijdragen aan de culturele identiteit van Amsterdam; activiteiten op onverwachte en verrassende locaties (binnen en buiten). Het kan gaan om kleinschalige activiteiten in de buurt, aanvullend op het aanbod van theaters en instellingen, maar ook grotere projecten of activiteiten voor en door creatieve ondernemers.

De bestedingsvoorstellen voor 2015 zijn bekend en kunt u hieronder inzien.

Stadsdeel Centrum adviseert aspirant-indieners om vanaf half september 2015 de webpagina regelmatig te bezoeken voor mogelijkheden in 2016.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Rini Scheffers, telefoon 020 256 4323, per mail Stadsdeel.SDC@amsterdam.nl