Financieel

-Tweejarige subsidie Amateurkunst: deadline 15 nov. 17 uur

Onder grote belangstelling van Amsterdamse amateurgezelschappen heeft het AFK op 4 oktober in het Lloyd Hotel de Regeling tweejarige subsidies Amateurkunst gepresenteerd. Deze nieuwe regeling vervangt de voormalige regeling Waarderingsubsidies Amateurkunst.

Een van de veranderingen is de manier waarop het totale beschikbare budget voor deze regeling onder de aanvragers wordt verdeeld. Zo zijn de categorieën waarbinnen een aanvraag kan worden gedaan vereenvoudigd en is er goed gekeken naar de verdeling over de verschillende disciplines. Ook is de doelgroep van de regeling aangescherpt. Zo is het voor koepel-organisaties en buitenschoolse cultuureducatie-aanbieders niet meer mogelijk aan te vragen binnen de nieuwe amateurregeling. Wel kunnen laatstgenoemde groepen een aanvraag doen voor respectievelijk projectsubsidies dan wel de overige meerjarige subsidies van het AFK.

Voor de periode 2017-2018 kan tot dinsdag 15 november 2016 17:00 uur een aanvraag worden ingediend. Vóór 15 februari 2017 worden de besluiten bekend gemaakt. Bekijk hier de Regeling tweejarige subsidies Amateurkunst.

Meer informatie

Meer informatie over de Regeling tweejarige subsidies Amateurkunst, voorwaarden en procedure is te vinden in de regeling. Mocht u daarnaast nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met stafmedewerker Laura van Oord of teammedewerker cultuureducatie, letteren en amateurkunst Nienke Gademan.

- Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020 A’dam

Het college van B&W heeft op 6 oktober 2015 ingestemd met de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020. Op 3 november 2015 is er gelegenheid om in te spreken over de Hoofdlijnen in de vergadering van de commissie Jeugd en Cultuur (aanmelding via de raadsgriffie). Op 12 november 2015 volgt de inhoudelijke behandeling in de commissie. De Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020 worden vastgesteld door de gemeenteraad op 25 november 2015.

SAKA zal binnenkort haar indruk van de betekenis van deze Hoofdlijnen voor de Amsterdamse niet-beroepsmatig actieve kunstenaars op deze website weergeven.

- Verslag bijeenkomst AFK over de waarderingssubsidie op 16 september 2015

Het AFK organiseerde op 16 september een bijeenkomst over de Waarderingssubsidies Amateurkunst. De ruim 50 aanwezigen ontvingen een verslag van die bijeenkomst van het AFK. Wie niet aanwezig was kan dit verslag hier vinden.

Tijdens de bijeenkomst is ook een powerpoint presentatie gegeven, die o.a. de uitkomsten van een enquete onder Amsterdamse amateurkunstenaars een weergeeft.  Lees verder

- Kunst- en cultuurbeleid Centrum

Stadsdeel Centrum heeft ieder jaar een cultuurbudget te besteden dat bestemd is voor cultuur, creatieve economie en evenementen in de openbare ruimte

Hiervoor doet het stadsdeel twee keer per jaar een oproep om voorstellen in te dienen. Het ontvangt graag vernieuwende initiatieven die bijdragen aan de culturele identiteit van Amsterdam; activiteiten op onverwachte en verrassende locaties (binnen en buiten). Het kan gaan om kleinschalige activiteiten in de buurt, aanvullend op het aanbod van theaters en instellingen, maar ook grotere projecten of activiteiten voor en door creatieve ondernemers.

De bestedingsvoorstellen voor 2015 zijn bekend en kunt u hieronder inzien.

Stadsdeel Centrum adviseert aspirant-indieners om vanaf half september 2015 de webpagina regelmatig te bezoeken voor mogelijkheden in 2016.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Rini Scheffers, telefoon 020 256 4323, per mail Stadsdeel.SDC@amsterdam.nl

- Subsidies kunst en cultuur Oost

Bij stadsdeel Oost zijn twee kunst- en cultuurmakelaars in dienst: Gijs Hendrix en Nienke Bruin. Zij organiseren zelf geen activiteiten, maar stimuleren mensen tot het organiseren van culturele evenementen. Ook kijken zij waar het stadsdeel kan faciliteren, bijvoorbeeld met subsidie of publicatiemogelijkheden. De bedoeling hiervan is creatieve ideeën beter gerealiseerd te krijgen, waardoor er nieuwe culturele activiteiten in het stadsdeel plaatsvinden.  Lees verder